welcome to partidjamentu


Libru disponivi pa bénda

Nu ten li lista di libru (i, entri es, kes ki dja sgota) di T.V. da Silva. Sima pode odjádu, inda ten disponibilidádi. Si stádu interesádu na algun, otor pode sirbi di intirmediári (si mestedu) djuntu di iditor o livrariâ: e so manda-l un email.

Últimu libru publikádu:

Amor i Kiriason

Amor i Kiriason

Iditádu pa Livraria Pedro Cardoso, Praia, na otubru di 2018, ku formátu di 16x23,5 "cm" i ku 82 pájina, e un libru di puemas di amor, ku 48 puema (tudu na káuberdiánu), ki, apartir di 23.11.2018, sta na dispozison di tudu i kalkér interesádu, pa présu unitári di 1.000$00.


Fase bu inkuménda dirétamenti djuntu di iditor o através di si pájina na internéti.